#czytamwdomu

 

1. Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Autorzy opisują najbardziej funkcjonalne, bezpłatne aplikacje i źródła informacji. W poszczególnych rozdziałach prezentowane są: programy wspomagające pracę koncepcyjną; uniwersalne i specjalistyczne źródła wraz z najskuteczniejszymi metodami wyszukiwania informacji; programy do zarządzania bibliografią, umożliwiające tworzenie poprawnych przypisów bibliograficznych i automatyczne generowanie bibliografii załącznikowej; elektroniczne notatniki, dzięki którym zyskujemy niespotykane w świecie analogowym możliwości gromadzenia różnego typu informacji – tekstu, grafiki, dźwięku, animacji, stron internetowych; metodę pracy z procesorem tekstu, menedżerem bibliografii i elektronicznym notatnikiem.

2. Dobre relacje w szkole / Natalia Boszczyk. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących budowania dobrych relacji w szkole. W książce czytelnik znajdzie m.in.:katalog pomysłów na budowanie relacji w szkole wraz ze schematami wdrażania proponowanych rozwiązań; praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób aranżować szkolną przestrzeń, by sprzyjała ona budowaniu relacji, a zarazem by wspierała efektywną naukę; techniki komunikacji w konflikcie: narzędzia Porozumienia bez Przemocy (NVC), tutoringu i mediacji.

3. Dziecko w świecie miary : kształtowanie pojęć : długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej / Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza pozwala zapoznać się z pojęciami dotyczącymi jednostek miary. Druga dotyczy dydaktycznych koncepcji kształtowania pojęcia miary. Może posłużyć nie tylko nauczycielom, ale też wszystkim, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4. Myślenie krytyczne w edukacji : metodyka kształcenia w szkole podstawowej / Iwona Czaja-Chudyba. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
Czytaj w IbukLibra
W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Propozycje metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności, zadawania pytań i intelektualnej odwagi – umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia.

5. Rodzinna piecza zastępcza : teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich przyszłości (usamodzielnienia), a także instytucjonalnych form wsparcia.

6. Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem / Katarzyna Sedivy-Mączka. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019.
Czytaj w IbukLibra
Celem monografii było ukazanie, w jaki sposób terapia językowa wpływa na całościowe funkcjonowanie dzieci z autyzmem. W osiągnięciu zamierzonego celu pomogło oparcie się na wiedzy neurologopedycznej, językoznawczej oraz psychologicznej oraz zastosowanie metody całościowej, odnoszącej się do naśladowania/powtórzenia rozwoju poznawczego i językowego dziecka zdrowego. Książka skierowana do terapeutów, logopedów, neurologopedów pracujących z dziećmi z autyzmem.

7. Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Autorki monografii zadały sobie trud określenia profili kompetencyjnych nauczyciela pełniącego we współczesnej szkole różne funkcje i zadania, poczynając od specjalisty w ramach przedmiotu nauczania, poprzez realizatora funkcji wychowawczych, aż do opiekuna młodszych stażem kolegów, a także realizatora funkcji doradczych, ewaluacyjnych i przywódczych w systemie edukacji. Profile te mogą stać się punktem odniesienia dla kształcenia i doskonalenia kompetencji nauczyciela zarówno w czasie studiów, jak i podczas rozwoju zawodowego.

8. Technologie informacyjne a kreatywność ucznia / Aleksandra Knych, Henryk Noga. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Technologie informacyjne pełnią funkcję motywującą uczniów do udziału w zajęciach, pobudzają ich aktywność i ciekawość poznawczą. Ciekawość uczniów dotyczy nie tylko zagadnień technicznych poruszanych na lekcjach, ale także samych technologii informacyjnych i sposobów ich zastosowania, dlatego temat monografii jest bardzo aktualny i potrzebny w dzisiejszych czasach.

9. Wsparcie osób niesamodzielnych. Perspektywa opiekunów i podopiecznych / Kretek-Kamińska, Agnieszka; Kukulak-Dolata, Iwona; Krzewińska, Aneta .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Publikacja dotyczy usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych starszym osobom niesamodzielnym. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono krótką analizę zjawisk starości i samotności oraz charakterystykę wybranych modeli opieki nad osobami niesamodzielnymi stosowanych na świecie. Część drugą poświęcono analizie zakresu i sposobu wykonywania usług opiekuńczych skierowanych do starszych osób niesamodzielnych w Polsce.

10. Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna : aktualne wyzwania i propozycje wsparcia / redakcja naukowa Ewelina Sobocha, Danuta Wolska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Monografia stanowi próbę wyjaśnienia złożoności funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, zawiera ciekawe wyzwania i propozycje dotyczące działań terapeutycznych i pomocowych. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedagogiki, psychologii, socjologii, jak i dla osób na co dzień zajmujących się działalnością opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Może być inspiracją w planowaniu i tworzeniu programów opiekuńczych i
terapeutycznych.

11. Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych /Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
Czytaj w Ibuklibra
W książce przedstawiono sześć przydatnych funkcji NVivo. Wszystkie opisane w publikacji narzędzia mają szerokie spektrum zastosowań, oraz uniwersalny charakter. Możliwości NVivo powinni docenić zarówno przedstawiciele różnych środowisk naukowych, jak i praktycy, którzy poszukują narzędzia wspomagającego proces analizy danych jakościowych.

12. Zawód psycholog / Dorota Bednarek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
Czytaj w IbukLibra
Książka ta powstała z myślą o psychologach praktykach oraz adeptach psychologii niezależnie od specjalizacji i obszaru pracy zawodowej. Czytelnik znajdzie tu wiedzę dotyczącą: kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa; obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich realizacji. Autorka poruszyła zagadnienia etyczne specyficznie związane z najważniejszymi obszarami zastosowań psychologii: w diagnozie i interwencji psychologicznej. Autorka odwołuje się do opracowanego na nowo Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.