O pracy zdalnej z poradniami

7 maja w naszym Centrum odbyła się kolejna wideokonferencja z cyklu  Praca zdalna – nowe wyzwania dla dyrektorów i pracowników.

Tym razem gościliśmy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których miesiąc maj jest zwykle czasem wzmożonej potrzeby diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej dzieci.

Rozmowy toczyły się wokół następujących tematów:

 1. Dyrektor na początku drogi sytuacji epidemicznej.
 2. Organizacja badań w czasie epidemii przed i po 4 maja.
 3. Kontakt pedagogów, rodziców z poradnią oraz najczęściej występujące problemy w pracy z dziećmi w czasie pracy zdalnej.
 4. Potrzeby w zakresie wsparcia poradni przez placówkę doskonalenia.

Dyrektorzy wymieniali się swoimi doświadczeniami, dzielili się dobrymi praktykami oraz rozmawiali o problemach. Dyskutowali na temat procedur wprowadzanych w poradniach, określili także potrzeby szkoleniowe.

Zostały sformułowane następujące spostrzeżenia:

 • dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych odpowiedzialnie podchodzą do organizacji pracy: wydają zarządzenia, wdrażają procedury dotyczące  pracy zdalnej i stacjonarnej, zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki funkcjonowania, zgodnie z wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • dokumenty postdiagnostyczne wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem
 • w poradniach odbywają się, w miarę możliwości, różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych, np. psychologicznych, logopedycznych oraz wspierających rozwój dziecka
 • odbywają się posiedzenia zespołów orzekających i diagnostycznych – wydawane są orzeczenia, opinie i zaświadczenia na wniosek lub prośbę rodziców/prawnych opiekunów
 • podczas pracy zdalnej nauczyciele specjaliści: współpracowali z rodzicami, udzielali porad, konsultacji oraz wspierali rodziców, jak radzić sobie z problemami
 • poradnie mają wsparcie organów prowadzących w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • problemem jest brak specjalistów do diagnozowania dzieci, w szczególności psychiatrów dziecięcych
 • dwutorowa działalność poradni z wykorzystaniem metod i technik na odległość oraz stacjonarnie dostosowana jest do potrzeb rodziców.

W opinii dyrektorów wideokonferencja była korzystną formą dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami, dotyczącymi organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprzyjała wymianie doświadczeń.