Deklaracja dostępności

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona z ofertą KPCEN we Włocławku ma kontrast mniejszy niż 4,5:1

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Musiał, m.musial@cen.info.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 054 231 33 42 w. 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, albo elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Wolność oraz tylne od podwórza. Dla klientów przeznaczone jest wejście główne od ul. Wolność, do którego prowadzi również podjazd dla wózków.

Budynek składa się z parteru i pierwszego piętra. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego, w pomieszczeniu nr 13.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online.